Králičí hop je úžasný sport, plný radosti pro majitele i pro králíčka.
Úžasné výkony králíků musí nadchnout každého milovníka zvířat a nikoho nenechají na pochybách, že zaujetí pro sport je silné na obou stranách.
Králíci jsou šťastní z pohybu mimo klec, z poznávání nových věcí a prostředí. O velkém přínosu pro zdravotní stav nemluvě. A majitelé se mají čím odreagovat.

Králičí-hop.cz 4. Mistrovstv ?R v Krli?m hopu

Autor: Administrtor | Přidáno: 30. ?jna 2015

Podzim je op?t tady a s nm i dal, v po?ad ji 4. (!) Mistrovstv ?esk republiky v Krli?m hopu. Vechny nadence pro tento sport zvu na tuto podvanou. Vichni ?astnci se museli b?hem roku 2015 na toto Mistrovstv kvalifikovat! Proto je opravdov ?est pro kadho zvodnka v?bec se z?astnit. A v??te, e to nebylo jednoduch, krli? hop je v ?R na opravdu vysok rovni. Vyhrt v ?R titul Mistr znamen bt nejlep v sou?asn dob? i ve st?edn Evrop? nap?. ve skoku vysokm nebo skoku dalekm to plat na 100%. Pokud Vs krli? hop opravdu zajm, nevhejte a na tuto akci se je?te podvat. Cena vstupnho: 50,-K? Po?adatel zvodu: ?esk svaz chovatel? - Klub Krli? hop


 Zakldme Krli? Hop - Chot?bo?

Autor: Administrtor | Přidáno: 24. z? 2012

V ptek jsme m?li prvn sch?zku zjmovho krouku pro d?ti a mlde v Chot?bo?i. Obrovskou radost nm ud?lal zjem Chot?bo?skch d?t. Vypad to, e tadu bude plno skv?lch novch zvodnk?. Instrukto?i: Lada pov, Jan Mare. D?t se selo 17!!! Take musme d?ti rozd?lit do dvou skupin. Od pond?lka se za?nme u?it, u se t?m, jak se jim povede. Chce-li se n?kdo z okol Chot?bo?e p?idat, ozv?te se na tel.: 603 576 168.


Velikono?n zvody v Krli?m Hopu p?i For Pets

14.4.2012 Vstavit? PVA Praha 9 Let?any Hala ?.2

Velikono?n zvody v Krli?m Hopu p?i For Pets
Zveme Vs na oficiln zvody v krli?m skkn. Na akci p?edpokldme tisk i televizi, ceny vt?z?m bude p?edvat osobn? p?edseda OK ?SCH.
Vyzv?te tedy sv krl?ky k akci a z?astn?te se! Kadou ?ast (i tu mn? povedenou) ocenme, na sv si p?ijdou krl?ci i majitel. Pro vt?ze mme p?ipraveny kvalitn ceny. P?i ?asti zskte zdarma vstupenku pro sebe a jednu doprovodnou osobu na veletrh For Pets a ostatn soub?n veletrhy.

Vyhlen disciplny:
Rovinn zvod (lehk t?da, st?edn t?da, t?k t?da)
Skok dalek
Skok vysok
Parkur (lehk t?da, st?edn t?da, t?k t?da)

Povrch: koberec
Rozm?ry plochy: 10 x 24m
Ubytovn krlk? po dobu sout?e: v klecch po?adatele

Rozhod?: Ren Stupka, Jind?ich p, Lada pov-Krej?ov, Jan Mare (zm?na rozhod?ch vyhrazena)

Po?adatel: ?SCH - Klub Krli? Hop, Sokolohradsk 1043, Chot?bo?, 583 01 odpov?dn po?adatel: Lada pov-Krej?ov, spolupo?adatel: Eva Bukri?ov
P?ihlky zaslejte:
psemn? na adresu Lada pov-Krej?ov, Sokolohradsk 1043, Chot?bo? 583 01 nebo v elektronick podob? na e-mailovou adresu: l.sipova@apetit.eu

Uzv?rka p?ihlek: 4.4.2012, p?ijet p?ihlky potvrzujeme psemn? (!) a zaslme potou bezplatn vstup na veletrh For Pets pro 2 osoby. Pokud budete mt vce krl?k?, m?eme zajistit voln parkovn na parkoviti pro po?adatele.

Veterinrn podmnky: vichni zvodc krlci mus bt nezam?niteln? ozna?en (tetovn, mikro?ip) a mus se prokzat platnm O?kovacm pr?kazem, ze kterho je z?ejm, e byli nejmn? 3 tdny p?ed p?emst?nm vakcinovni proti myxomatze a moru krlk? a jsou podle vakcina?nho schmatu udvanho vrobcem vakcny v imunit? proti t?mto nkazm. (Obvykle se jedn o 1 rok proti moru krlk? a o 6 m?sc? proti myxomatze.)
Vichni krlci mus projt hlavnm vstupem na veletrh For Pets, kde bude celodenn veterinrn p?ejmka pro cel vstavit?. Zv?ata mus bt zdrav, bez zjevnch p?znak? onemocn?n, jinak nebudou na vstavit? vput?na.
Startovn: Pro ?leny KKH Pro ne?leny KKH
za kadou p?ihlenou dvojici v jedn discipln? 30,-K? 80,-K? za kad dal start 20,-K? 20,-K? (dvojice v jin discipln? nebo stejn zvodnk a jin krlk) Startovn zaslejte na ?et 43-73179850267/0100, p?padn? je mono platit p?i presenci v hotovosti.
Sout?n ?d: Vichni sout?c jsou povinni se na zvodech ?dit platnm Sout?nm ?dem KKH, kter je k dispozici na webovch strnkch klubu KKH (klubkralicihop.webnode.cz). Seznmen s nm a svoji v?li ?dit se tmto ?dem ?dit stvrzuj svm podpisem na P?ihlce k zvod?m.
Vyhlen discipliny:
Rovinka lehk Max 25cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Rovinka st?edn Max 35cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Rovinka t?k Max 40cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Parkur Lehk Max 25cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Parkur St?edn Max 35cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Parkur T?k Max 40cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Skok vysok Po?te?n vka 45cm
Skok dalek Po?te?n dlka 40cm

Program:
09,00 10,15 Presence zvodnk?
10,30 12,00 Parkur
12,30 13,30 Skok do vky
14,00 15,00 Skok do dlky
15,30 17,00 Rovinn zvody
17,30 Vyhlen vt?z?

P?hlka ke staen zde.

 end
Fotografie k článku:
nahled

Související články (0):

© 2010 - 2014

© 2010 | www.kralici-hop.cz


Publikování nebo další šíření obsahu serveru kralici-hop.cz je bez písemného souhlasu redakce webu kralici-hop.cz zakázáno.


Redakci pište na email info@kralici-hop.cz
Pokud chcete informaci o inzerci na kralici-hop.cz, pište na e-mail admin@kralici-hop.cz