Králičí hop je úžasný sport, plný radosti pro majitele i pro králíčka.
Úžasné výkony králíků musí nadchnout každého milovníka zvířat a nikoho nenechají na pochybách, že zaujetí pro sport je silné na obou stranách.
Králíci jsou šťastní z pohybu mimo klec, z poznávání nových věcí a prostředí. O velkém přínosu pro zdravotní stav nemluvě. A majitelé se mají čím odreagovat.

Králičí-hop.cz

2.Celosttn setkn p?tel Krli?ho Hop


< Zpět na výpis článků

2.Celosttn setkn p?tel Krli?ho Hop

Termn 30.6.-1.7.2012 Msto konn: Chot?bo? Mysliveck chata Bumblka Program: sobota 30.6. od 9 hod do ned?le 1.7. do 17-ti hod P?jezd v ptek mon: od 18-ti hodinProgram bude zam??en na vechny tmatiky a otzky, kter se kolem krli?ho skkn mohou objevit. Budou zde dvoudenn zvody v krli?m hopu, sch?zka rozhod?ch a seznmen s pravidly krli?ho hopu v ?eskch zemch, dvoudenn trnink pro za?te?nky i p?leitost k vzjemnmu seznmen. Na prostoru budou postaveny dv? ?i vce zvodnch drah, soub?n? budou probhat zvody i trninky pod vedenm instruktor?.
Instruktor: Lada pov-Krej?ov, Jan Mare, Petra ?ern
Pokud bude p?kn po?as, budeme vce trnovat venku, pokud bude pret, budeme se vce v?novat teorii a promtn vide. Na akci bude p?tomen klubov registrtor, kter vm m?e natetovat krl?ka, aby se mohl ?astnit zvod?.

Program:
Sobota:
8,00 - 9,00 - zdravotn p?ejmka zv?at, presence
9,00 - 9,30 - rovinn drha, seznmen s pravidly
9,30 - 12,00 - rovinn drha, zvody (pro zvodnky)
rovinn drha, trnink (pro za?te?nky pod dohledem trenr?)
12,00 - 14,00 poledn pauza (ob?d)
14,00 14,30 skok dalek, seznmen s pravidly
14,30 - 17,30 trnink rovinn drha (za?te?nci) pod dohledem trenr?
14,30 16,00 trnink skok dalek (st?edn? pokro?il) pod dohledem trenr?
16,00 - 18,00 skok dalek, zvody
18,00 - 19,00 ve?e?e
19,00 20,00 sch?zka rozhod?ch
19,00 21,00 voln ?as, trnink bez trenr?, promtn
Opkn , mono grilovat klobsky, ohe? s kytarou

Ned?le:
8,00 9,00 sndan?
9,00 9,30 parkur, seznmen s pravidly
9,30 12,00 parkur, zvody
9,30 12,00 rovinn drha, za?te?nci
12,00 13,00 ob?d
13,00 13,30 skok vysok, seznmen s pravidly
13,30 16,00 trnink rovinn drhy pro za?te?nky pod dohledem trenr?
13,30 15,00 skok vysok, trnink pro st?edn? pokro?il pod dohledem trenr?
15,00 16,00 skok vysok, zvody
16,30 17,00 vyhlen vt?z?, ukon?en celosttnho setkn
18,00 ve?e?e pro zjemce

Ceny:
?astnick poplatek pro trnujc ?astnky: 200,- K?
?astnick poplatek pro divky a zvodnky: 100,- K?

?astnick poplatek plat bez rozdlu vechny osoby, kter se cht?j jakmkoliv zp?sobem ?astnit Celosttnho setkn. (Zvodnci, trnujc vodi?i i divci.) Pokud zvodnk bude chtt zvodit i trnovat, plat poplatek pouze jako trnujc ?astnk. ?astnick poplatek se nem?n p?i r?znm po?tu krlk?.
Ubytovn ve stanech: zdarma bez rozdlu po?tu osob, sociln zzem: WC se studenou vodou, tepl voda v kuchy?ce, nejsou zde sprchy.
Pokud bude zjem, je mono za?dit ubytovn v arelu Geofondu (Chatky, monost vzt krlky s sebou), ovem upozor?uji, e v dob? konn Setkn zde bude probhat Rockov koncert, plnovan do 2 hod. do noci. Cena 200 - 250,-K? za 1 osobu na noc.

Zvody:
Startovn: 50,- za prvn start zvodc dvojice (zvodnk je ?lenem klubu KKH)
30,-K? za jakkoliv dal start zvodnka (mono i s rozdlnmi krlky)
Startovn se navyuje o 50,-K? za kad zvodn den, pokud zvodnk nen ?lenem KKH)

Stravovn:
Je mon za?dit stravovn ?astnk? dovozem jdla z hotelov kuchyn?, tak abychom se mohli najst p?mo v mst? Setkn. V objektu je pouze mal kuchy?ka, kter neumo?uje va?en jednotlivch ?astnk?.
Jdlo je nutn objednat p?edem. Je zde monost vb?ru vegetarinsk stravy i jinch pot?ebnch prav, pokud to ?astnk nahls p?edem. V p?ihlce, prosm uve?te, zda a kter jdla si objednte. Je mon p?iobjednat ji ve?e?i 29.6., sndani 30.6. a ve?e?i 1.7.2012.
Ceny jdel: Sndan? - 50,- K?
Ob?d - 100,- K?
Ve?e?e - 100,-K?,
V p?pad? objednn pln penze (celkem 350,-K? p?i standartn dlce pobytu), pitn reim na cel den zdarma.

Zdravotn podmnky:
Vichni krlci mus bt zdrav. Majitel odpovd za zdravotn stav zv?ete. Majitel se mus po?adateli prokzat platnm o?kovacm pr?kazem krlka(o?kovn proti krli?mu moru 1 rok, o?kovn proti myxomatoze 6 m?sc?) nebo veterinrnm osv?d?enm. Pokud se krlk ?astn zvod?, mus bt nezam?niteln? ozna?en (tetovn, mikro?ip), pokud se ?astn pouze trninku, nen toto ozna?en nutn.
Msto konn:
Mysliveck chata Bumblka je umst?na pobl Chot?bo?e, silnice vedouc na Klouzovy, Nejepn, Habry. Cesta z Chot?bo?e bude zna?ena ukazateli.
Sou?adnice GPS: 4943'23.559"N, 1538'10.286"E

P?ihlka:
Zaslejte do 20.6.2012 na adresu:
Potou: Lada pov-Krej?ov, Sokolohradsk 1043, Chot?bo? 583 01
E-mailem: l.sipova*apetit.eu
P?ihlka mus obsahovat: Jmno, adresu, datum narozen, zp?sob ?asti (trnink, zvodnk, divk), po?et trnujcch nebo zvodcch krl?k?, objednvku jdel a ubytovn. Pokud se chcete ?astnit zvod?, vypl?te, prosm jet? p?ihlku na zvody.
P?ihlka bude p?ijata po zaplacen ?astnickho poplatku na ?et: 94-1056380297/0100 nebo jeho zasln potou na ve zmn?nou adresu. Do doby p?ipsn ?stky na ?et nebude Vae p?ihlka p?ijata. Startovn za zvody a platby za stravovn je mon platit p?mo na mst?.

Propozice k zvod?m Chot?bo? 30.6.-1.7.2012
Povrch: trva
Rozm?ry plochy: 10 x 30m
Ubytovn krlk? po dobu sout?e: v klecch po?adatele
Rozhod?: Jind?ich p (skok vysok, skok dalek), Lada pov-Krej?ov (parkur), Jan Mare (rovinn drha). Zm?na rozhod?ch vyhrazena.
Po?adatel: ?SCH - Klub Krli? Hop, Sokolohradsk 1043, Chot?bo?, 583 01 odpov?dn po?adatel: Lada pov-Krej?ov, spolupo?adatel: Jind?ich p
P?ihlky zaslejte psemn? na adresu: Lada pov-Krej?ov, Sokolohradsk 1043, Chot?bo? 583 01
nebo v elektronick podob? na e-mailovou adresu: l.sipova@apetit.eu
Uzv?rka p?ihlek: 20.6.2012
Veterinrn podmnky: vichni zvodc krlci mus bt nezam?niteln? ozna?en (tetovn, mikro?ip) a mus se prokzat platnm O?kovacm pr?kazem, ze kterho je z?ejm, e byli nejmn? 3 tdny p?ed p?jezdem na akci vakcinovni proti myxomatze a moru krlk? a jsou podle vakcina?nho schmatu udvanho vrobcem vakcny v imunit? proti t?mto nkazm. (Obvykle se jedn o 1 rok proti moru krlk? a o 6 m?sc? proti myxomatze.)
Startovn: Pro ?leny KKH Pro ne?leny KKH
za kadou p?ihlenou dvojici v jedn discipln? 50,-K? 100,-K?
za kad dal start (dvojice v jin discipln? nebo stejn zvodnk a jin krlk) 30,-K? 30,-K?
Startovn je mon zaslat na ?et 43-73179850267/0100, p?padn? je mon platit p?i presenci v hotovosti.
Sout?n ?d: Vichni sout?c jsou povinni se na zvodech ?dit platnm Sout?nm ?dem KKH, kter je k dispozici na webovch strnkch klubu KKH (klubkralicihop.webnode.cz). Seznmen s nm a svoji v?li ?dit se tmto ?dem ?dit stvrzuj svm podpisem na P?ihlce k zvod?m.
Pokud dojde b?hem Sch?zky rozhod?ch ke zm?n? Sout?nho ?du KKH, bude tento ?d platit a od data schvlen vborem ?SCH KKH. B?hem zvod? nebude ?d zm?n?n.

Vyhlen disciplny:
Rovinka lehk Max 25cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Rovinka st?edn Max 35cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Rovinka t?k Max 40cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Parkur Lehk Max 25cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Parkur St?edn Max 35cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Parkur T?k Max 40cm vka p?ekek Max ?as 2 min
Skok vysok Po?te?n vka 45cm
Skok dalek Po?te?n dlka 40cm

Sponzo?i zvod?: Generln sponzor Firma ASAN
firma APETIT
internetov obchod PET SHOPP?ihlka k zvod?m v Krli?m Hopu 30.6.-1.7.2012

Jmno zvodnka: .
Adresa: .
Datum narozen: .. ?len klubu ?SCH-KKH ..Ano / Ne .

Startujc dvojice:
1.
Jmno krlka: .
Registra?n zna?ky: LS... PS?slo mikro?ipu...
Datum narozen:
Sout? v discipln? / vkonnostn t?d?: ..
.
Startovn:

2.
Jmno krlka: .
Registra?n zna?ky: LS... PS?slo mikro?ipu...
Datum narozen:
Sout? v discipln? / vkonnostn t?d?: ..
.
Startovn: ..

3.
Jmno krlka: .
Registra?n zna?ky: LS... PS?slo mikro?ipu...
Datum narozen:
Sout? v discipln? / vkonnostn t?d?: ..
.
Startovn: ..Startovn celkem: .


Souhlasm s platnm Sout?nm ?dem KKH a budu se ?dit jeho ustanovenmi.

Podpis: .
(U zvodnk? mladch 18-ti let podpis odpov?dnho zstupce.)
 
Fotografie k článku:

Související články (1):

Zpět na předchozí stranu | Nahoru


© 2010 - 2014

© 2010 | www.kralici-hop.cz


Publikování nebo další šíření obsahu serveru kralici-hop.cz je bez písemného souhlasu redakce webu kralici-hop.cz zakázáno.


Redakci pište na email info@kralici-hop.cz
Pokud chcete informaci o inzerci na kralici-hop.cz, pište na e-mail admin@kralici-hop.cz