Králičí hop je úžasný sport, plný radosti pro majitele i pro králíčka.
Úžasné výkony králíků musí nadchnout každého milovníka zvířat a nikoho nenechají na pochybách, že zaujetí pro sport je silné na obou stranách.
Králíci jsou šťastní z pohybu mimo klec, z poznávání nových věcí a prostředí. O velkém přínosu pro zdravotní stav nemluvě. A majitelé se mají čím odreagovat.

Králičí-hop.cz

Jak za?t s krli?m hopem
lekce 1.


< Zpět na výpis článků

Jak za?t s krli?m hopem
lekce 1.

Ur?it? snad kad zaujat chovatel ?i jen majitel jednoho domcho krl?ka v posledn dob? slyel o krli?m hopu p?ekkov drze pro krl?ky. Mno se i dotazy, jak n?co takovho krlka nau?it. Jestli spe po dobrm, nebo naopak tvrdm nsilm. Jestli je to jen dal rozmar ns lid, jak trpit zv?ata, nebo naopak ?innost, kter krlk?m prospv a vylepuje jejich zdravotn stav Na vechny tyto dotazy je jednozna?n odpov??, ale j ji nechm na Vs ?ten?ch, abyste se zamysleli a zhodnotili sami, jak to s tm Hopem doopravdy je.J si jen dovolm postupn? Vm p?edat vechny zkuenosti, kter jsem s touto novou krli? zbavou zskala.

Nejlep v?k kdy za?t s krli?m hopem jsou 3 a 4 m?sce v?ku krlka. Jsou v tomhle v?ku velmi zvdav a snadno se u? novm v?cem.
S mladmi zv?aty, ne 3m?s?nmi, rad?ji moc necvi?me. Jet? nemaj dostate?n? vyvinutou kostru na n?jakou v?t zt?.

Star zv?ata m?eme za?t u?it bez problm?, pokud to jsou zv?ata zvykl kontaktu a p?telsk manipulaci s ?lov?kem. Ji jsme za?ali u?it i mnohem star krl?ky, s ro?nmi zv?aty za?nme skkat celkem b?n?. Dokonce jsme m?li ve vcviku 3letou samici bernka a skkn ji za?alo velmi brzy bavit. Byla to vak sami?ka bytov, h?kan od svch d?t.
Se zv?aty, kter bychom vzali na skkn z venkovn krlkrny, budeme mt na za?tku mnohem vce prce. Nic vak nen nemon a s dostate?nou trp?livost jist? p?ekonme vechny po?te?n problmy. (Podotkm, e zdrav krl?ci se dovaj cca 9-10 let v?ku.)

Zkladn socializace a navzn dobrho vzjemnho vztahu mezi ?lov?kem a krl?kem je pro za?tek vcviku to nejd?leit?j, dokonce d?leit?j ne p?mo v?k zv?ete. A proto tedy prvn moje rady budou sm??ovat p?mo k dobr komunikaci s vam krl?kem.
Kdy si novho krl?ka (obvykle dvoum?s?nho) p?inesete dom?, nechte ho n?kolik prvnch dn? zvykat na nov prost?ed. Radm na za?tku ani nevyndvat zv?tko z klece. Nechme krl?ka zvykat na nov pachy a zvuky na domcnosti. Teprve, kdy vidme, e se sm zajm o d?n kolem sebe, hrne ke dv?k?m klece a chce se s nmi o?ichvat, (co u n?kterch zv?at je ji druh den, u n?kterch za tden) za?neme ho opatrn? vyndvat z klece (nebo mu jen tak nechme otev?en dv?ka), poutme ho po byt?, p?padn? mu nabdneme n?jak pochoutky, kter by utvrdili n vzjemn vztah.
Jako pochoutky m?eme pout pltky ovoce (jablka, hruky) nebo zeleniny (mrkev), pltky zelench list?, nebo jogurtov, ovocn ?i vitaminov bonbnky, zakoupen ve specializovanm obchodu. Npaditosti se meze nekladou a kadmu krl?kovi chutn n?co jinho. Jen musme mt na pam?ti, e se nejedn o krmen, ale o pochoutky, kter by ve v?tm mnostv mohli zp?sobit zavac pote. Zvlt? u zakrslch plemen musme bt velmi opatrn.
Stejn postup musme dodret i se starm nebo venkovnm krl?kem. R?zn pochoutky, kter mu dvme, kdykoliv p?ijdeme do krlkrny, mazlen se zv?etem, laskav manipulace s nm, vyndavn z kotce, p?enen a klidn mluva to jsou vechno nstroje, kter by m?ly vaeho vybranho krl?ka p?esv?d?it, e s vmi je mu dob?e a je v bezpe?, a? se kolem d?je cokoliv.

Kdy mme pocit, e z krl?ka je n kamard, p?istoupme k po?tk?m vcviku. Nejprve nau?me krlka chodit v postroji. Postroj je velmi d?leit jednak slou jako udidlo u kon?, kdy krl?ka ?dme na skokovm parkuru, jednak slou jako zabezpe?en zv?ete, kdyby se n??eho polekalo, aby samo sob? n?co neud?lalo. U za?te?nk? postroj velmi ocente.
Postroj krl?kovi musme nasadit tak, aby jej nekrtil, ani aby mu nebyl p?li voln (aby se do n?j krl?kovi v b?hu nemohli zaplst tlapky). Ideln je, kdy pod nasazen postroj vsuneme bez problm? jeden ?i dva prsty. Pokud cvi?te vce krlk?, pamatujte, e kad by m?l mt sv?j vlastn postroj. Ct z n?ho toti sv?j pach. V cizm jsou krlci velmi nervzn.

Dobr postroj je jedna z nejd?leit?jch pom?cek pro vcvik krli?ho hopu. Nejlep jsou postroje pro sportovn krlky, maj malou karabinu a celkov? jsou vyleh?en. Maj del vodtko - cca 2,5m dlouh, ?asto i del. Pro snadn nasazen se postroje zapnaj rychle zapnacmi p?ezkami, psky maj upravitelnou dlku, aby postroj dob?e sed?l. Pokud ve vaem okol ve specializovanm obchod? tyto postroje neprodvaj (v naich zemch nen tento sport a tak zaveden, jako t?eba v Dnsku ?i vdsku), m?eme si vypomoci postrojem na ko?ky a delm leh?m vodtkem na psa.

Kdy svmu krl?kovi postroj sprvn? nasadme a postavme jej na zem. Vezmeme do ruky vodtko a ?ekme na reakce krl?ka. Nej?ast?ji z?stane stt a odmt se hbat. V tom p?pad? jej nechme v klidu a trp?liv? po?kme, a za?ne sm jevit snahu n?kam popob?hnout. Plat zde zsada (jsme v za?tcch!), kamkoliv jde krlk, jdeme i my. Nikdy krl?ka na postroji nikam netahme! Nen to pes! Pokud jej chceme n?kam nasm?rovat, stoupneme si mu za zadn nohy a po?kme, a vyraz sm sprvnm sm?rem. Pokud nechceme, aby n?kam el, jednodue ho tam na vodtku nepustme.
Pokud je n krl?ek plaan a za?ne se na vodtku vzpnat, musme zachovat klid. Opatrn? jej zvedneme ze zem? a uklidnme ho (hlazenm, lasknm, hlasem). Teprve klidn zv?e op?t postavme na zem. A nechme ho, aby se pohybovalo samo. Pokud se krl?ek op?t spla, musme postup opakovat, dokud se zv?tko nep?estane bt a neza?ne se na postroji chovat klidn?.
Tmto zp?sobem musme postupovat i u starch zv?at, kter obvykle na nasazen postroje reaguj mnohem vbun?ji, ne zv?tka mlad.
Na zv?e nikdy nesmme bt hrub, ani kdyby ns k tomu svm chovnm vybzelo. Vae ruce mus bt vdy pro zv?e zdrojem pohlazen a p?jemnch pocit?. Pokud tuto zsadu jednou porute, bude si to krlk navdy pamatovat a dal vcvik si velmi ztte.
Teprve tehdy, kdy se v postroji krl?ci pohybuj s jistotou, m?eme je za?t u?it skkat.
 
Fotografie k článku:

Související články (2):

Zpět na předchozí stranu | Nahoru


© 2010 - 2014

© 2010 | www.kralici-hop.cz


Publikování nebo další šíření obsahu serveru kralici-hop.cz je bez písemného souhlasu redakce webu kralici-hop.cz zakázáno.


Redakci pište na email info@kralici-hop.cz
Pokud chcete informaci o inzerci na kralici-hop.cz, pište na e-mail admin@kralici-hop.cz