Králičí hop je úžasný sport, plný radosti pro majitele i pro králíčka.
Úžasné výkony králíků musí nadchnout každého milovníka zvířat a nikoho nenechají na pochybách, že zaujetí pro sport je silné na obou stranách.
Králíci jsou šťastní z pohybu mimo klec, z poznávání nových věcí a prostředí. O velkém přínosu pro zdravotní stav nemluvě. A majitelé se mají čím odreagovat.

Králičí-hop.cz Nejv?t krlk na sv?t?

Od ?um?ku k ocsku m 130 centimetr? a ukazatel vhy se zastavuje a na 22 kilogramech. Tedy zatm. Krlk Darius v tomto m?sci p?ekonal rekordn parametry sv matky a stal se nejv?tm krlkem na sv?t?. A co vc, stle jet? roste. [ Spustit video ]


 Krli? hop

Jet? jste neslyeli o krli?m hopu? Podvejte se na toto video. [ Spustit video ]


2.Mistrovstv vcarska v Kanin-hop

Vsledkov listina: Lehk t?da 1.Franziska Lamprecht (D) s Dolce 2.Stefanie Murmer (CH) s Little Bobelina 3.Katharina Wermuth (CH) s Nicolai St?edn t?ida 1.Lada pov-Krej?ov (CZ) se Smajlkem 2.Lada pov-Krej?ov (CZ) s Tuli?kem 3.Franziska lamprecht (D) s Don Vito

2.Mistrovstv vcarska v Kanin-hop

Cesta do vcarska byla plnovan n?kolik m?sc? dop?edu a p?edchzela j d?kladn p?prava seznmen s pravidly sout?e i pravideln trninky krlk?. Na sout? ns m?lo jet n?kolik nadenc?, aby si co nejvce krlk? zkusilo zvodn atmosfru. P?ed odjezdem se vak po?as natolik zhorilo, e jsme nakonec s manelem odjeli sami, vybaveni jdlem na n?kolik dn, kdybychom uvzli na n?meckch dlnicch. Cesta byla skute?n? velmi nep?jemn a o to vce ns p?ekvapilo vcarsko, kde byla tam obleva, +5stup.C a po sn?hu ani pamtky.
Sout? se konala ve Frauenfeldu, v kryt sportovn hale, ve velmi p?jemnm a vzdunm prost?ed. Uprost?ed haly byla 35m dlouh zvodn drha, ohrazen pskou a lavi?kami. Na drze ji bylo p?ipraveno 8 p?ekek pro za?te?nky (tzv.Lehk t?da). Nalevo od drhy byla umst?na vstava krlk?, dr?bee a exot?, napravo bylo ob?erstven a odpo?inkov msto pro zvodnky, vystavovatele i divky, tombola a prodejn stnky. Ze veho dchala klasick vcarsk preciznost a ?istota. Cel akce, v?etn? vstavy dokldala snahu o p?iblen nejnov?jm Evropskm styl?m, co dokldala i expozice krlk? Europa und shaukaninchen, posuzovan podle Evropskho standartu, i samotn sout? krli? hop.
vca?i ns p?ivtali s netajenou zv?davost. Vedle n?meckch zvodnic, kter to ovem nem?li p?li daleko, jsme byli jednozna?n? nejvzdlen?jmi ?astnky. Navc jsme museli p?sobit zvltn?, navle?eni do teplch zimnch od?v? a bot. Nicmn? jako vzorn hostitel nm ihned ubytovali krlky do p?ipravench kotc? pro sportovn krlky, dokonce v rmci internacionln pomoci zap?j?ili kart? na vy?esn Tuli?ka (teddy bernek) a postroj pro krlky.
Organiztorkou sout?e byla Katharina Wermuth, velmi mlad dvka. ?ekala jsem n?koho o malinko starho, ale kdy jsem vid?la vpomoc Katharininch rodi?? i prarodi??, vechno mi zapadalo. Podobn? jako u ns, fanouci krli?ho hop jsou manelky, d?ti nebo p?buzn vyhlench chovatel? krlk?, kte? svoji lsku ke krlk?m zam??uj i jinm sm?rem.
?editelem zvodu byl Peter Iseli, znm chovatel zakrslch krlk? vech barev i tvar?.

Jako zvodnka mne nejprve zajmaly p?ekky a povrch, na kterch se bude zvodit. Vedle hlavn p?ekkov drhy byl prostor pro rozcvi?en zv?at. Stly na n?m 4 p?ekky, se ktermi bylo d?leit seznmit krlky, aby v?d?li, na ?em budou skkat a p?estali se bt neznmho prost?ed. Kad zv?e jsem nechala prob?hnout 2x, abych se ujistila, e jsou klidn a v?d, co po nich budu chtt.
P?ekky mne velmi p?ekvapily, byly toti velmi drobn proti t?m, na kterch jsme zvykl trnovat. Byly pouhch 40cm irok a 40cm vysok. Byly vyrobeny z velmi lehkho d?eva, kter mi p?ipomnalo materil, ze kterho se vyrb?j modely letadel. Nai krl?ci se z nich d?lali legraci a kopali do nejvych ty?ek zadnma nohama. Byla to hrozn prce jim vysv?tlit, e o legraci tady nejde!
Povrch byl velmi kvalitn koberec, na kterm byla vetkna bl psmena (patrn? znaky sponzora), ze kterch jsem m?la zpo?tku strach, jak na n? budou krlci reagovat . Jestli se jim nebudou vyhbat, nebudou se p?ed nimi zastavovat apod. Ale potom p?i b?hu jsem nat?st dn problm nezaznamenala.
Sout? za?nala ve 14hod. odpoledne. Vichni vcart krlci byli za?te?nci a sout?ili ve t?d? lehk, do st?edn t?dy se p?ihlsily pouze n?me?t a ?et krlci.
Lehk t?da obsahovala 8 p?ekek 25cm vysokch, maximln ?as 4 minuty. Na sout?cch lehk t?dy bylo vid?t, e ve v?tin? p?pad? opravdu za?nali. Bli se obecenstva, zastavovali se p?ed p?ekkami, bli se odrazit k opravdovmu skoku. Proto mne osobn? velmi mrzelo, e zvod byl vyhlen pouze jako jednokolov. Kdyby m?la zv?ata p?leitost b?et drhu jet? jednou, spadla by z nich nervozita a b?h (i v kterchkoliv dalch zvodech) by byl daleko lep. To bylo tak d?vodem, pro? jednozna?n? zvt?zila krlice Dolce n?meck zvodnice Franzisky Lamprecht. Bylo vid?t, e je na zvodn atmosfru zvykl, cel b?h byl pohodov, rychl a bez chyb. Dolce by bez problm? mohla nastoupit i do Mittleren Klasse (st?edn t?dy). Tam by ovem nem?la svoji pozici tak lehkou.
St?edn t?da byla o poznn t?, p?ekky byly 35cm vysok, vechny byly jednoduch (jedna ?ada lat?k) a m?li i stejn tvar, liily se pouze r?znmi barvami a motivy nt?ru. Za to jich vak bylo 16 + vodn p?kop, co v praxi znamenalo 35m dlouhou drhu. A to bylo fyzicky nro?n i pro ost?len zvodnky. Franziska Lamprecht dokonce s jednm svm krlkem vzdala b?h v polovin? trati. Proto bylo pro ns velkm pot?enm, e dob?hli vichni t?i ?et p?ihlen krlci. ?ern Teddy bernek Tuli?k dokonce skon?il jako druh a Siamsk zakrsl beran Smajlk si svm fantasticky rychlm b?hem zskal prvn msto i cel vcarsk obecenstvo.
Co ?ci zv?rem? e vca?i jsou zvodnci za?te?nci, ale jako organizto?i svm nadenm pro krli? hop velmi p?jemn? p?ekvapili a e se budu t?it na dal jejich akce. Maj toti i velk plny do budoucna. Ve spoluprci s n?meckmi fanouky kanin-hop p?ipravuj Evropskou sout? nejen v roce 2011 (8.-9.10. ve Wollerau ve vcarsku), ale i Mistrovstv Evropy na rok 2012 p?i Evropsk vstav? v Lipsku.
Lada pov-Krej?ov
 end
Fotografie k článku:
nahled

Související články (0):

© 2010 - 2014

© 2010 | www.kralici-hop.cz


Publikování nebo další šíření obsahu serveru kralici-hop.cz je bez písemného souhlasu redakce webu kralici-hop.cz zakázáno.


Redakci pište na email info@kralici-hop.cz
Pokud chcete informaci o inzerci na kralici-hop.cz, pište na e-mail admin@kralici-hop.cz