Králičí hop je úžasný sport, plný radosti pro majitele i pro králíčka.
Úžasné výkony králíků musí nadchnout každého milovníka zvířat a nikoho nenechají na pochybách, že zaujetí pro sport je silné na obou stranách.
Králíci jsou šťastní z pohybu mimo klec, z poznávání nových věcí a prostředí. O velkém přínosu pro zdravotní stav nemluvě. A majitelé se mají čím odreagovat.

Králičí-hop.cz 4. Mistrovstv ?R v Krli?m hopu

Autor: Administrtor | Přidáno: 30. ?jna 2015

Podzim je op?t tady a s nm i dal, v po?ad ji 4. (!) Mistrovstv ?esk republiky v Krli?m hopu. Vechny nadence pro tento sport zvu na tuto podvanou. Vichni ?astnci se museli b?hem roku 2015 na toto Mistrovstv kvalifikovat! Proto je opravdov ?est pro kadho zvodnka v?bec se z?astnit. A v??te, e to nebylo jednoduch, krli? hop je v ?R na opravdu vysok rovni. Vyhrt v ?R titul Mistr znamen bt nejlep v sou?asn dob? i ve st?edn Evrop? nap?. ve skoku vysokm nebo skoku dalekm to plat na 100%. Pokud Vs krli? hop opravdu zajm, nevhejte a na tuto akci se je?te podvat. Cena vstupnho: 50,-K? Po?adatel zvodu: ?esk svaz chovatel? - Klub Krli? hop


 Zakldme Krli? Hop - Chot?bo?

Autor: Administrtor | Přidáno: 24. z? 2012

V ptek jsme m?li prvn sch?zku zjmovho krouku pro d?ti a mlde v Chot?bo?i. Obrovskou radost nm ud?lal zjem Chot?bo?skch d?t. Vypad to, e tadu bude plno skv?lch novch zvodnk?. Instrukto?i: Lada pov, Jan Mare. D?t se selo 17!!! Take musme d?ti rozd?lit do dvou skupin. Od pond?lka se za?nme u?it, u se t?m, jak se jim povede. Chce-li se n?kdo z okol Chot?bo?e p?idat, ozv?te se na tel.: 603 576 168.


1. Celosttn setkn p?tel Krli?ho Hop

Propozice

1. Celosttn setkn p?tel Krli?ho Hop

Msto konn: Chot?bo?
Kulturn d?m Dobkov
Vp?pad? detivho po?as se akce p?esune do Hotelu U Zmku, o tto
zm?n? budou vichni p?ihlen ?astnci informovni.

Datum konn: 6.-7.8.2011
Akce za?n vsobotu, v9,30 hodin, ukon?ena bude podle
pot?eby vodpolednch hodinch vned?li.

Program akc:
Trenink pro za?te?nky i pokro?il pod vedenm Tiny Larsson
Sobota : 10,00 - 11,00 rovinn drha za?te?nci
11,00 12,00 rovinn drha - pokro?il
16,00 18,00 parkur za?te?nci
19,00 21,00 parkur pokro?il
Ned?le: 8,00 10,00 skok dalek za?te?nci i pokro?il
14,00 16,00 skok vysok za?te?nci i pokro?il

Teoretick vklad Sout?nho ?du Krli?ho Hop pro zvodnky i budouc rozhod?
P?ednejc: Lada pov, Tina Larsson
Sobota: 14,00 16,00 rovinn drha, parkur
Ned?le: 10,00 12,00 skok vysok, skok dalek


P?ezkouen rozhod?ch podle Sout?nho ?du
Ned?le: 13,00 14,00
Kp?ezkouen je mon se p?ihlsit p?mo na akci.
Voln zbava
Opkn prastka sobota ve ve?ernch hodinch (cena prastka je
zapo?tena vcen? akce, mnostv dle libosti)
Koupn vChot?bo?sk p?ehrad? kdykoliv

Cena akce: 850,- K? pro dosp?lho ?astnka
650,- K? pro ?astnka do 15-ti let v?ku
Cena zahrnuje semin? sTinou Larsson, pronjem kulturnho domu a opkn prastka.
Ubytovn: 1) Stanovn
Zdarma je mon na pozemku Kulturnho domu stanovat, kdispozici je
kompletn? vybaven kuchy?ka, WC, pitn voda. Bohuel nejsou sprchy.
2) Hotel u Zmku
Toto ubytovn po?adatel zaji?uje na p?n, hotel je vzdlen cca 5 minut
jzdy autem, je mon ubytovat i skrlky vklecch. Cenu hotelu mus
?astnci hradit sami. Cenk je dostupn na adrese: www.hotelchotebor.cz.


Co zatm vme o Tin? Larsson?
Tina za?ala skkat skrl?ky u v11-ti letech. Pochz zchovatelsk rodiny, jej d?de?ek byl vniv krlk?. Postupn? se u?ila vechny v?ci kolem Krli?ho Hopu, vroce 1994 zaloila chovatelskou stanici Greeners, vroce 1996 stala se rozhod? Kaninhop, od roku 2006 pracuje ve vboru klubu SKHRF, ve zkuebn komisy pro budouc rozho?. Vdnen dob? je p?edsedkyn SKHFR (vdsk federace krli?ho skkn).
Krli? hop se ve vdsku datuje od roku 1970, kdy vznikl prvn klub a vyhlsil prvn sout? vkrli?m skkn. Tehdy platila pravidla jet? na zklad? pravidel ko?skho parkuru, teprve pozd?ji byla pravidla zm?n?na na dnen, p?izp?soben p?mo pot?ebm krlk?. Vroce 1986 se za?al sport velmi rychle ?it po celm vdsku, vznikal velk po?et klub?, ale chyb?la kooperace mezi jednotlivmi kluby, jednotn pravidla apod. Proto vznikla vroce 1994 SKHRF (vdsk federace krli?ho skkn). Dnes m tato federace 750 ?len? ve 20ti klubech, rozmst?nch po celm vdsku.
Tina ije se svm autistickm synem Philipem a 28 krlky vLennhede u Borlnge ve
vdsku. V osobnm ivot? pracuje jako u?itelka na Zkladn kole. Skkn skrlky se pro Tinu Larsson stalo celoivotnm hobby, kter j vypl?uje vechen voln ?as.
B?hem svho ivota se n?kolikrt stala mistryn vdska vKaninhop. Vroce 2000 skrlkem Ch. Olive Obsession of Vallmon, vroce 2001 a 2002 skrlkem Ch. Olive Offspring of Vallmon, vroce 2003 skrlkem Ch. King of Magic, vroce 2006 dokonce vyhrla ob? hlavn disciplny rovinku sCh. Made-To-Please of Vallmon a parkur s Ch. Fight for Fun of Jasmine.
Vroce 2010 se vypravila s velkm sp?chem do Anglie, kde vyu?ovala Krli? Hop, tak jako to bude d?lat u ns.

Zasln zvaznch p?ihlek do 27.7.2011!
P?ihlku zaslejte na adresu: krejcova.lada@seznam.cz nebo na adresu
Lada pov, Sokolohradsk 1043, 583 01 Chot?bo?
Do p?ihlky uve?te: Jmno a p?jmen ?astnka
Adresu a kontakt (telefon, mailovou adresu)
V?k ?astnka
Po?et krlk? na cvi?en a jejich za?azen (za?te?nci, pokro?il)
Vb?r ubytovn
Cenu je mon uhradit na mst?. Nezapome?te potvrzen o o?kovn krlk?, na akci bude
veterinrn dozor.
Po?adatel akce: ?SCH Klub Krli? Hop end
Fotografie k článku:
nahled

Související články (1):

© 2010 - 2014

© 2010 | www.kralici-hop.cz


Publikování nebo další šíření obsahu serveru kralici-hop.cz je bez písemného souhlasu redakce webu kralici-hop.cz zakázáno.


Redakci pište na email info@kralici-hop.cz
Pokud chcete informaci o inzerci na kralici-hop.cz, pište na e-mail admin@kralici-hop.cz